วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 08:58

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

Written by
Rate this item
(0 votes)

สภาเด็กและเยาวชนตำบลรามราช ได้แก่

1. นางสาวสุดารัตน์ นิวงษา

2. นางสาววรรณวิษา นิวงษา

3. นางสาวธาริณี นิวงษา

4. นางสาวผุดผ่อง ชนะพจน์

5. นายวุฒิพงษ์ ระมงคล

เป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัว สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญของเป้าหมายโครงการ และสามารถนำมาขยายผลสู่เด็กและเยาวชนตำบลรามราชได้อย่างยั่งยืน

Read 4932 times Last modified on วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 09:03