วันอาทิตย์, 25 พฤศจิกายน 2561 15:13

ข้อมูลทั่วไป

Written by

ประวัติโรงเรียน

          เดิมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้โรงเรียนอุเทนพัฒนาดำเนินการจัดตั้งสาขา โรงเรียนขึ้น ณ บ้านรามราช ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในปีการศึกษา 2532 โดยการขอร้องของชาวบ้านรามราช เพื่อให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระยะแรกได้ขอใช้อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านรามราช (สังกัด สปช.) เพื่อเป็นที่เรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 คน โดยมีนายชัยชนะ พลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา เป็นผู้บริหารและมอบให้ นายวรสันต์ กิติศรีวรพันธุ์ อาจารย์ 2 โรงเรียนอุเทนพัฒนา เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาโรงเรียนอุเทนพัฒนา สาขารามราช โดยจัดครูมาทำการสอนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2532 กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอุเทนพัฒนา สาขารามราช เป็นโรงเรียนรามราชพิทยาคม

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2535 และได้แต่งตั้ง นายวรสันต์ กิติศรีวรพันธุ์ อาจารย์ 2 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ปฏิบัติหน้าผู้บริหารโรงเรียนรามราชพิทยาคม และต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวรสันต์ กิติศรีวรพันธุ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 และได้จัดสรรดำรงตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน 2 อัตรา ให้กับโรงเรียนรามราช พิทยาคม ต่อมา ก.ค. ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2537 และในการศึกษาปี 2540 กรมสามัญศึกษาอนุมัติโรงเรียนเปิดสอนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกระดับหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2543 ก.ค. ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบัน​ ดร.พรภนา​ เอกนิพนธ์​ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ ตั้งแต่ปีการศึกษา​ 2561​ ถึงปัจจุบัน​ มีจำนวนนักเรียน 292​ คน ครูประจำการ 18  คน พนักงานราชการ  2  คน  ครูอัตราจ้าง  4  คน  ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างปูนชั้น 4  จำนวน  2  คน

ปรัชญา


“ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ”
“ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”


คติพจน์


การพัฒนาเป็นเครื่องหมายของผู้เจริญ


สีประจำโรงเรียน

color school

ตราประจำโรงเรียน

Logo Ramrach

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

flower school

ดอกมังตาน

วิสัยทัศน์ (Vision)


ภายในปี 2564 โรงเรียนรามราชพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการเรียนจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Goal)

นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้ สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Corporate values

Educational Administration and Process

Innovation in Quality Management

Strategy for teacher development

Student support system

Read 8343 times Last modified on วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562 09:08
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19721865
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
10164
27384
185106
19314491
529474
996925
19721865

Your IP: 34.239.158.223
2024-05-18 07:48