วันอังคาร, 30 เมษายน 2562 17:37

กฏหมาย ระเบียบ กฏฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียน

Written by

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 8. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 13. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 14. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 15. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 16. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
 17. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 18. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 19. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 20. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฎกระทรวง

 1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 2. กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550

ระเบียบ

 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
 4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
 6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
 7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547
 8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
 9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.2535
 10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 11. กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อรับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546
 13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
 14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 15. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และการยื่นคำขอตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 16. แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร และเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย
 17. แนวปฏิบัติในการวางแผนการรับนักเรียน
 18. แนวปฏิบัติในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 และ ชั้น ม.1
 19. แนวปฏิบัติในการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
 20. แนวปฏิบัติในการย้ายนักเรียน
 21. แนวปฏิบัติในการจำหน่ายนักเรียน
 22. แนวปฏิบัติการติดตามเด็กเข้าเรียน
 23. แบบ บค.01 - 31
Read 14889 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2566 14:33
ครูสันติ มารัตน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19720651
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
8950
27384
183892
19314491
528260
996925
19720651

Your IP: 34.239.158.223
2024-05-18 06:59