วันพุธ, 23 มีนาคม 2565 03:46

แจ้ง ปิด-เปิด ภาคเรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)

ด้วย โรงเรียนรามราชพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดําเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้ง กําหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน ดังนี้

  1. นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

  2. ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ซึ่งนักเรียนสามารถดูประกาศผลการเรียนได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss

  3. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ดําเนินการแก้ 0, ร, มส และ มผ ของภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 24 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

  4. นักเรียนชั้น ม.1-6 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  5. นักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2565 ดําเนินการแก้ 0, ร, มส และ มผ ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ระหว่างปิดภาคเรียนทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านช่วยดูแลนักเรียน ในความปกครองของท่านได้ทบทวนตํารา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

S 2170902

Read 2808 times Last modified on วันพุธ, 23 มีนาคม 2565 04:29