วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 13:18

มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

Written by
Rate this item
(0 votes)

191001688 2319713718160989 3507671525690005424 n

2ดาวน์โหลดประกาศ ไฟล์ .pdf

 

เอกสารที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ต้องนำมาในวันมอบตัว (11 มิถุนายน 2564) มีดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงของนักเรียน)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน บิดา มารดา) จำนวนอย่างละ 1 แผ่น
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน บิดา มารดา) จำนวนอย่างละ 1 แผน
  4. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิดนักเรียน) จำนวน 1 แผ่น
  5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 แผ่น
  6. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต่าง ๆ ต้องเซ็น "สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ" ทุกแผ่น แล้วนำเอกสารทั้งหมดมาแนบใบมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

Read 3467 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 13:45