นางสาวภัสราภา พัฒนา

นางสาวภัสราภา พัฒนา

     วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ในโอกาสที่ได้มาส่งตัวนางสาวศิริพร ด้วงขาว ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนรามราชพิทยาคม ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

36 2566

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

      วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประหยัด วังวร นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. นครพนม ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และติดตามการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ ๓ วิ สู่ปัญญานฤมิต ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี” โดยมีนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและรับการประเมิน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างตรงเป้าหมาย ณ ห้องประชุมดอกคันโซ่ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

31 ประเมิน ผอjpg

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2566 17:51

กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และนางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์(MES) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 25 2566

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2566 14:22

แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

        วันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดยนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และนางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำโครงการแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของโรงเรียน พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนในเขตบริการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แนะแนวการศึกษา 15 2566

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2566 13:14

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

          วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและเรียนรู้ระบบการเมืองการปกครองจากสถานการณ์จริง โดยคณะครูได้ให้ความรู้และเตรียมการเลือกตั้งอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปใช้อย่างถูกต้องในโอกาสต่อไป

152566

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันจันทร์, 16 มกราคม 2566 13:12

วันครู ปี 2566

        วันที่ 16 มกราคม 2566 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และนางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยได้รับเกียรติจากนายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

3 วันครู

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

        วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา นำโดย นายเฉลิมเกียรติ คำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาและนายเกียรติศักดิ์ ไชยวงค์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ในโอกาสที่ได้มาส่งตัวนางสาวสาฐิตา เมคัน ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนรามราชพิทยาคม ณ ห้องประชุมอุ่นใจ  โรงเรียนรามราชพิทยาคม

67ต้อนรับครูสาฐิตา

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลรามราช ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับนักเรียน ครู และบุคลคทางการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมดอกคันโซ่ สถิติการฉีดวัคซีน นักเรียน จำนวน 314 คน ฉีดเข็ม 1 จำนวน 4 คน ฉีดเข็ม 2 จำนวน 63 คน ฉีดเข็ม 3 จำนวน 246 คน ฉีดเข็ม 4 จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 31 คน ฉีดเข็ม 2 จำนวน 4 คน ฉีดเข็ม 3 จำนวน 16 คน ฉีดเข็ม4 จำนวน 9 คน ฉีดเข็ม 5 จำนวน 2 คน

63ฉีดวัคซีน

ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม และนางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รามราชพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับนายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ประธานประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.นครพนม
ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของนางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม โดยการประเมิน
ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมตรวจเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน

59 ประเมินรองฯ

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

13441890
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6645
8059
38729
13334838
6645
326473
13441890

Your IP: 44.200.112.172
2023-06-01 14:46