ส.อ.สหธรณ์ วงศ์ปัสสะ

ส.อ.สหธรณ์ วงศ์ปัสสะ

วันจันทร์, 18 กันยายน 2566 05:45

กิจกรรมแข่งขัน E-Sport

โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดยนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้เริ่มจัดกิจกรรมการแข่งขัน E - Sports ตั้งแต่วันที่13 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ กรกฎาคม 2566

แข่งขันE Sport

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธ, 16 สิงหาคม 2566 08:07

ประชุมกรรมการสถานศึกษา66

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ สะท้อนผลการดำเนินงาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการในโรงเรียน อัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามนโยบายที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเสนอแนะแนวทางการปรับพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

ประชุมกรรมการสถานศึกษา66

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรม “สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งทางกลุ่มสาระฯ ได้ดำเนินการแข่งขันรายการต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 13-26 กรกฎาคม 2566 และจัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเรียน 108ล 59-ก เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติได้เป็นอย่างดี

วันสุนทรภู่

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันพุธ ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมด้วยนายธนากร อุมะวรรณ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนรามราชพิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

51 2566

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดยนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการดำนา ปลูกข้าว ตามโครงการเศรษกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงค์ชีวิตต่อไป

กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 งานอนามัย โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรามราชพิทยาคม เข้ารับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) โดยได้รับความอนุเคราห์จากโรงพยาบาลส่งเสริม ตำบลรามราช ในการดำเนินการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

การเข้ารับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2566 14:02

กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดยนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาวมณฑิตา สุญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก ในชุมชุม สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2566 13:51

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดยนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาวมณฑิตา สุญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ให้นักเรียน ป้องกัน และปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด และได้จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา รวมถึงให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ไม่หลงในสิ่งยั่วยุ ที่เกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดยาเสพติด

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2566 13:13

โครงการจิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ

         วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นำโดยนายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายเพลิน สีสุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ณ วัดศรีสะอาดโพนสิมมา บ้านรามราช หมู่14 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

จิตอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำ

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายประชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวมณฑิตา สุตัญตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติภารกิจนานนับประการ ณ โรงเรียนรามราชพิทยาคม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
46 2565

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

14960682
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
282
26790
68824
14712569
395841
335854
14960682

Your IP: 34.204.181.91
2023-09-29 00:36