ครูสันติ มารัตน์

ครูสันติ มารัตน์

แบบทดสอบออนไลน์ “สัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” จัดทำโดย โรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ เมื่อทำแบบทดสอบแล้ว ทำได้ 16 คะแนนขึ้นไป/ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรสวยๆ แบบนี้ครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

certificate

กดลิงก์เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ “สัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” ได้ที่นี่เลยครับ

QR Code exam

สแกน QR Code แบบทดสอบออนไลน์

แต่หากทำแบบทดสอบไปแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร สามารถตรวจสอบได้ดังนี้ครับ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องหรือไม่
 2. ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 หรือ ได้ 16 คะแนน ขึ้นไป
 3. ตรวจเช็คใน Spam mail

ตรวจสอบรายชื่อเกียรติบัตร จากทะเบียนเกียรติบัตรคลิก!!

5

 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

certificate

1

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

โรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

1

 2

3

4

ดาวน์โหลดประกาศผลรางวัล

147005

 147006

 147007

 

 

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564 นั้น
บัดนี้ โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้รับรางวัลและผ่านเข้ารอบได้เป็นตัวแทนระดับภาค 1 รายการ ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
2. รางวัล เหรียญเงิน นางพรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

messageImage 1630563055379

1

ดาวน์โหลดหนังสือประกาศผล

ขอเชิญคณะครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวัน "สืบ นาคะเสถียร" เมื่อสอบผ่านร้อยละ 80 หรือ ได้ 16 คะแนนขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทันทีที่อีเมลที่ลงทะเบียนทำแบบทดสอบ

 ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิก!!

QR Code test

สแกน ทำแบบทดสอบ

ตรวจสอบรายชื่อเกียรติบัตร จากทะเบียนเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

example Cert

cover form

วันอาทิตย์, 01 สิงหาคม 2564 02:21

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม

          เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อกับนักเรียนในสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมในคราว มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดนครพนม งดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ต่อเนื่องจากเดิมเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On line, On Air, On Demand และ On Hand ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น ให้นักเรียนติดตามข่าวสารการเรียนการสอนผ่านแชทกลุ่มของครูที่ปรึกษา และแชทกลุ่มประจำวิชาต่าง ๆ

1848 2564 Page 1

1848 2564 Page 2

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งงดเรียน On-Site

 

วันศุกร์, 09 กรกฎาคม 2564 03:33

แบบฟอร์มงานงบประมาณ

วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2564 09:21

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม

          เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการติดเชื้อกับนักเรียนในสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดนครพนม งดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ต่อเนื่องจากเดิม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On line, On Air, On Demand และ On Hand ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น ให้นักเรียนติดตามข่าวสารการเรียนการสอนผ่านแชทกลุ่มของครูที่ปรึกษา และแชทกลุ่มประจำวิชาต่าง ๆ

106325

106331

วันศุกร์, 02 กรกฎาคม 2564 08:52

แจ้งหยุดเรียนเพิ่มเติม

          เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อกับนักเรียนในสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดนครพนม งดการเรียนการสอนแบบ On Site ต่อเนื่องจากเดิม จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ On line, On Air, On Demand และ On Hand ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

          ดังนั้น ให้นักเรียนติดตามข่าวสารการเรียนการสอนผ่านแชทกลุ่มของครูที่ปรึกษา และแชทกลุ่มประจำวิชาต่าง ๆ

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งงดการเรียนการสอน On Site คลิก

แจ้งงดทำการเรียนการอสน On Site

งดการเรียนการสอน On Site ในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2564 11:04

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 13:18

มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4

191001688 2319713718160989 3507671525690005424 n

2ดาวน์โหลดประกาศ ไฟล์ .pdf

 

เอกสารที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ต้องนำมาในวันมอบตัว (11 มิถุนายน 2564) มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงของนักเรียน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียน บิดา มารดา) จำนวนอย่างละ 1 แผ่น
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน บิดา มารดา) จำนวนอย่างละ 1 แผน
 4. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิดนักเรียน) จำนวน 1 แผ่น
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 แผ่น
 6. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ : เอกสารสำเนาต่าง ๆ ต้องเซ็น "สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ" ทุกแผ่น แล้วนำเอกสารทั้งหมดมาแนบใบมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 04:04

กักตัว 14 วันก่อนเปิดเทอม

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ตามที่โรงเรียนได้ประกาศให้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ขณะนี้...หากบุตรหลานของท่านอยู่ต่างจังหวัดขอความกรุณาให้ท่านนำนักเรียนกลับเข้าพื้นที่ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 เพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนทันในวันเปิดเทอม
ข้อควรระวัง...ไม่ควรนำนักเรียนไปยังพื้นที่เสี่ยงหากนักเรียนอเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ นักเรียนต้องกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกัน Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทางโรงเรียนรามราชพิทยาคมจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ รายงานตัว/มอบตัว รับอุปกรณ์การเรียน รับชุดพละ เสื้อม่อฮ่อม จากเดิม 8 พ.ค 64 เป็น 12-13 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคันโซ่

วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564 07:59

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมา 1 ภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2564

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ตามสิงก์นี้ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

final2 2563 1

final2 2563 2

final2 2563 3

final2 2563 4

final2 2563 5

final2 2563 6

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ปกครองของน้อง ๆ ที่กำลังหาสถานศึกษา เพื่อให้บุตรหลาน เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4 สามารถดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • แผนการเรียนคณิต-อังกฤษ-วิทย์
 • แผนการเรียนทั่วไป

รัะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนงานช่าง
 • แผนวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา-มารดา) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • เอกสารทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.5)

 2

3

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพิ่มเติม ตั้งแต่ วันที่ 5-18 มกราคม พ.ศ.2564 โดยในระหว่างปิดโรงเรียนทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่หลากหลาย มีการบูรณาการหลายกลุ่มสาระที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ะกลุ่ม ซึ่งจะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง
close Page 1 1

close Page 2

close Page 3

close Page 4close Page 5

 close Page 6

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ คลิก

 

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 

ประกาศโรงเรียนรามราชพิทยาคม

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดประกาศและหนังสือถึงผู้ปกครอง

วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563 14:13

แจ้ง ปิด-เปิด ภาคเรียน

ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนดังนี้

 1. นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 2. ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งนักเรียนสามารถดูประกาศผลการเรียนได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/

 3. นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

 4. นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ 0, ร, มส และ มผ ของภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1-18 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ระหว่างปิดภาคเรียนทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านช่วยดูแลนักเรียนในความปกครองของท่าน ได้ทบทวนตำรา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป หว้งเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

School holidays1 2563

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง ปิด-เปิด ภาคเรียน คลิก!!

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 13:23

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมา 1 ภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ตามสิงก์นี้ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

final 1

final 2

final 3

final 4

final 5

final 6

ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 คลิก

วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563 14:47

กิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว"

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดร. พรนภา เอกนิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม คุณครูรัฐพงศ์ ลินทะละ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ทุ่งนาโรงเรียนรามราชพิทยาคม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีอาชีพที่สืบต่อกันมาช้านาน และเห็นคุณค่าของข้าว สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความอดทน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างแท้จริง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563 14:45

ฉบับที่ 64/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ฉบับที่ 64/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 22:55

แจ้งการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

          ด้วยมารดาของคุณครูวัฒนา เถาวัลย์ดี ตำแหน่งครู ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 และเจ้าภาพได้กำหนดจัดงานฌาปนกิจศพ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ บ้านสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น

          ในการนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จะได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพตามวันและเวลาดังกล่าว จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นเวลา 1 วัน ทั้งนี้โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำวิชาได้จัดสอนชดเชยหรือมอบหมายงานให้กับนักเรียนในช่วงที่ปิดเรียนดำเนินการในคาบ 8 ของวันเปิดทำการเรียนการสอนปกติ

messageImage 1602736480667

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการปิดเรียนกรณีพิเศษ คลิก

วันที่ 19 กันยายน 2563

ครูสุภัทรา ธนกัญญา และ ครูสันติ มารัตน์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม. 22 อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม เพื่อเรียนรู้วิธีจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันเสาร์, 19 กันยายน 2563 02:22

ฉบับที่ 50/2563 วันที่ 19 กันยายน 2563

ฉบับที่ 50/2563 วันที่ 19 กันยายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563

ท่านอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่สถานศึกษายอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก) แก่ โรงเรียนรามราชพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต22 นําโดย ดร.พรนภา เอกนิพนธ์ พร้อมคณะเป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยเข้าใน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 รายงานตัวระหว่างเวลา 07.30-08.00 น. และรับโล่รางวัลเวลาประมาณ 08.30-10.45 น.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมมอบอาหารกลางวันเพื่อสนับสนุนและให้กําลังใจ ทีมงานที่เสียสละและร่วมใจกันจัดทําเรือไฟท่าอุเทน ประจําปี 2563 ทําให้ทีมงานเรือไฟมีกําลังใจในการทํางานเป็นอย่างยิ่ง โดยซุ้มเรือไฟอําเภอท่าอุเทน จัดทําขึ้น ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขง เทศบาลเมืองนครพนม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 06:52

ฉบับที่ 49/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563

ฉบับที่ 49/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563

วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 06:51

ฉบับที่ 47/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563

ฉบับที่ 47/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563

วันเสาร์, 12 กันยายน 2563 06:48

ฉบับที่ 46/2563 วันที่ 12 กันยายน 2563

ฉบับที่ 46/2563 วันที่ 12 กันยายน 2563

วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563 06:46

ฉบับที่ 44/2563 วันที่ 10 กันยายน 2563

ฉบับที่ 44/2563 วันที่ 10 กันยายน 2563

วันอังคาร, 08 กันยายน 2563 06:44

ฉบับที่ 43/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563

ฉบับที่ 43/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563

วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 06:43

ฉบับที่ 42/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

ฉบับที่ 42/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 06:41

ฉบับที่ 41/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

ฉบับที่ 41/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 06:40

ฉบับที่ 40/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

ฉบับที่ 40/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563 06:36

ฉบับที่ 38/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 38/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2563 06:34

ฉบับที่ 37/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 37/2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563 06:33

ฉบับที่ 36/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 36/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563

วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563 06:29

ฉบับที่ 34/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 34/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563 06:28

ฉบับที่ 33/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 33/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

วันอังคาร, 28 กรกฎาคม 2563 06:26

ฉบับที่ 32/2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 32/2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

วันอังคาร, 28 กรกฎาคม 2563 06:24

ฉบับที่ 31/2563 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 31/2563 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดี, 23 กรกฎาคม 2563 06:23

ฉบับที่ 30/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 30/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 06:21

ฉบับที่ 29/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 29/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 06:20

ฉบับที่ 28/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 28/2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 06:18

ฉบับที่ 27/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 27/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 05:51

ฉบับที่ 26/2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ฉบับที่ 26/2563 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563 05:40

ฉบับที่ 24/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ฉบับที่ 24/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563 05:37

ฉบับที่ 23/2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ฉบับที่ 23/2563 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

วันอังคาร, 01 กันยายน 2563 12:59

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

หลังจากได้จัดการเรียนการสอนมาครึ่งภาคการศึกษาแล้ว โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัดการวัดผลและประเมินผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 10-11 กันยายน 2563

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดตารางสอบได้ตามสิงก์นี้ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563

 mid 1 2563 1

mid 1 2563 2

mid 1 2563 3

mid 1 2563 4

mid 1 2563 5

mid 1 2563 6

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 ดร.พรนภา เอกนิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมยงใจยุทธ อำเภอ ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รายงานการเรียนการอสน โดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 29 พ.ค. 2563

รายงานการเรียนการอสน โดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 22 พ.ค. 2563

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนรามราชพิทยาคม ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สพม. 22 คณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงเรียน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม โดยคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร 2. นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.22 3. นายวิทยา วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม โรงเรียนรามราชพิทยาคมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน ที่ได้มาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมทุกคน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!

โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ในการเข้าร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ ในงานนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2563 มีตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่จำนวน 40 คน ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 โดยเริ่มขบวนแห่ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าอุเทน เทศบาลตำบลท่าอุเทน ถึงวัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนการเข้าร่วมประเพณีที่ดีงามของชาวตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน...เราขอชื่นชม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมเข้าร่วมขบวนแห่ทูลเชิญพระเวสสันดรกลับสู่พระนคร ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ วัดศรีสะอาด บ้านโพนค้อ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนการเข้าร่วมประเพณีที่ดีงามของชาวตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม...เราขอชื่นชม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!

ดร. พรนภา เอกนิพนธ์ นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคมเข้าร่วมขบวนรำพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงขบวนรำในพิธีเปิดจำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 50 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนที่คอยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนการเข้าร่วมประเพณีที่ดีงามของชาวอำเภอท่าอุเทน...เราขอชื่นชม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!

วันพฤหัส​บดี​ที่​ 5​ มีนาคม​ 2563 โรงเรียนรามราช​พิทยาคม​ได้ดำเนินการ​จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 3​ และ​นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6​ ที่จบการศึกษา​ในปีการศึกษา​ 2562​ ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ​ ดังนี้

1.​ กิจกรรม​เชื่อ​มสัมพันธ์​พี่​น้อง

2.​ พิธีมอบใบประกาศ​นียบัตร

3.​ พิธีบายศรี​สู่ขวัญ

4.​ กิจกรรมขวัญใจ​ดอกคัน​โซ่

5.​ กิจกรรม​ปลูก​ต้นทองอุไร​ สายใย​พี่​น้อง​ ร.พ.ค.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 09:08

กิจกรรมวันปล่อยของ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันปล่อยของ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออกได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองจากสิ่งที่ชื่นชอบ ทั้งด้านการร้องเพลง การเต้น การแสดงและการเล่นเกมต่าง ๆ โดยสร้างความสนุกสนานแก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 09:07

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 28ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนรามราชพิทยาคม ประจำปีการศึกษา2562 และอันเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!

โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเทคนิคนครพนมในการเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมพลังภาคีลดเหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ สร้างสุขภาวะที่ดีให้เยาวชนอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีคุณครูดาริณี เล็กดี และคุณครูสุภารัตน์ เดชทะสร นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงานการลดเหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ สร้างสุขภาวะที่ดีของโรงเรียน ดังนี้

1. นางสาวสุดารัตน์ นิวงษา

2. นางสาววรรณวิษา นิวงษา

3. เด็กชายธีรวัฒน์ นิวงษา

โรงเรียนรามราชพิทยาคมขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีที่ได้ให้ความสำคัญในการชื่นชมและเสนอแนะแนวทางการแสดงผลงาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรพลังภาคีให้กับโรงเรียนรามราชพิทยาคมเป็นอย่างสูง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก !

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 09:04

วันมาฆบูชา ปีการศึกษา2562

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญฟังธรรมเนื่องในวันวันมาฆบูชา ของไทยอีกด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 09:03

แนะแนวการศึกษาต่อ 2563

โรงเรียนรามราชพิทยาคมได้จัด กิจกรรมโครงการ Open House สัญจร "เปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ" ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร โรงเรียนบ้านโพนแดง โรงเรียนบ้านบุ่ง โรงเรียนบ้านแพงสะพัง โรงเรียนบ้านโพนก่อ และโรงเรียนบ้านรามราช เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!

สภาเด็กและเยาวชนตำบลรามราช ได้แก่

1. นางสาวสุดารัตน์ นิวงษา

2. นางสาววรรณวิษา นิวงษา

3. นางสาวธาริณี นิวงษา

4. นางสาวผุดผ่อง ชนะพจน์

5. นายวุฒิพงษ์ ระมงคล

เป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัว สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญของเป้าหมายโครงการ และสามารถนำมาขยายผลสู่เด็กและเยาวชนตำบลรามราชได้อย่างยั่งยืน

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 08:55

เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2562

            โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรามราชพิทยาคม

            โรงเรียนรามราชพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 เกมส์ ต้านภันยาเสพติด To Be Number One ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ในวันที่ 17-18 มกราคม 2563 โดยการแข่งขันครั้งนี้ โรงเรียนรามราชพิทยาคมของเราชนะและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัด จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.ฟุตซอลชาย ม.ต้น และ 2.ฟุตซอลหญิง ม.ปลาย

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 08:49

วันครู ครั้งที่ 64

            ดร. พรนภา เอกนิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนรามราชพิทยาคม นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอุเทนพัฒนา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอท่าอุเทน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล เกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ท่านยังมอบโอวาทให้แก่ครูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงตนและพัฒนาวิชาชีพครูให้สามารถสอนศิษย์ทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพและเต็มภาคภูมิ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 08:47

อบรมพลังงาน

โรงเรียนรามราชพิทยาคม ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ได้จัดอบรมแนวทางการประหยัดพลังงาน ในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยมีนักเรียนแกนนำพลังงานเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมดอกคันโซ่ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2563 08:45

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ชุดใหม่) ในวันที่ 15 มกราคม 2563 มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน 2 พรรค คือ พรรค Love R.P.K. และพรรคพัฒนา R.P.K. โดยผลการเลือกตั้งฯ พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดคือ พรรคพัฒนา R.P.K. เบอร์ 2

ดร.พรนภา เอกนิพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 แก่นักเรียน จำนวน 29 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอุ่นใจ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วันจันทร์, 13 เมษายน 2563 08:21

ฉบับที่ 21/2563 วันที่ 13 เมษายน 2563

ฉบับที่ 21/2563 วันที่ 13 เมษายน 2563

วันเสาร์, 01 กุมภาพันธ์ 2563 07:56

ฉบับที่ 10/2563 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ฉบับที่ 10/2563 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์, 24 มกราคม 2563 07:55

ฉบับที่ 9/2563 วันที่ 24 มกราคม 2563

ฉบับที่ 9/2563 วันที่ 24 มกราคม 2563

วันศุกร์, 17 มกราคม 2563 07:41

ฉบับที่ 5/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563

ฉบับที่ 5/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563